كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
طرح درس سالانه استاندارد تاريخ چهارم ...... شنبه 96/7/22
فايل درس پژوهي رياضي دوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/7/19
گلچين طرح درس اجتماعي سوم در مورد چادر نشين ها ...... دوشنبه 96/7/17
کانال معاونين اجرايي هنرستان فني ...... شنبه 96/7/15
دانلود طرح درس رياضي هفتم جمع و تفريق اعداد صحيح ...... جمعه 96/7/7
طرح درس مفهوم خط باز و بسته ...... چهارشنبه 96/7/5
دانلود طرح درس سالانه درس مدني پايه چهارم ...... پنج شنبه 96/6/30
طرح درس برتر علوزم سوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/6/22
طرح درس فارسي اول دبستان ...... پنج شنبه 96/6/16
طرح درسي براي تدريس اعداد گويا ...... دوشنبه 96/4/26
طرح درس رياضي هفتم با موضوع اعداد صحيح ...... دوشنبه 96/2/25
مجموعه طرح درسهاي درس به درس فارسي سوم ابتدايي ...... پنج شنبه 95/11/14
  ==>   ليست آرشيو شده ها